Zákaz návštěv v porodnici. Jak to tedy je?

zákaz návštěv

Jaká opatření a zákazy ve vztahu k těhotnýmrodícím ženám aktuálně v době covidové (podzim 2020) platí? Může otec k porodu? A může za vámi na oddělení šestinedělí? A co jako doprovod u ultrazvukového vyšetření?

Na tyto otázky jsem v posledních dnech odpovídala nejvíce. Tak si je pojďme rozebrat.

Navíc mám pro vás 10 tipů jak postupovat, když vás i přes všechno nechtějí pustit dovnitř.

(Článek reflektuje stav říjen - listopad 2020) 

Jaká omezení aktuálně platí a jaké jsou výjimky?

Vláda České republiky vydala dne 8. 10. krizové opatření, kterým zakazuje od 9. 10. 2020 do 25. 10. 2020 

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
- návštěv nezletilých pacientů,
- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
- nezletilých uživatelů sociálních služeb,
- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
- uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Krizové opatření si můžete stáhnout zde.

Toto krizové opatření bylo prodlouženo do 3.11. 2020.

Co to tedy pro těhotné a rodící ženy znamená?

  • 1
    Otec dítěte může k porodu.
  • 2
    Otec dítěte může na oddělení šestinedělí.
  • 3
    Na ultrazvuková nebo jiná vyšetření nelze jen tak bez dalšího plošně zakazovat přístup doprovodu.

Otec dítěte může k porodu 

Nebyl vydán žádný zákaz otců a doprovodných osob u porodu jako tomu bylo na jaře 2020. O tom si můžete přečíst článek Porod bez otce dítěte? Co dělat a jak se připravit?

V krizovém opatření se přímo uvádí, že třetí osobou u porodu může být druhý rodič dítěte nebo osoba žijící ve společné domácnosti.

Nutno podotknout, že je potřeba dodržet "omezení" uvedená v bodě 2 krizového opatření (rouška, měření teploty....).

Co se v některých porodnicích děje? 

Ženy, které mi hlavně na instagramovém profilu @porodapravo posílaly zprávy, sdělovaly, že některé porodnice si vydávají vlastní zákazy a rozšiřují výklad krizového opatření nepřiměřeně.

Například jedna z porodnic pouští otce k porodu, ale až na tzv. závěrečnou fázi druhé doby porodní. Pošlou tedy otce pryč a až se porod blíží do finále, tak jej zavolají k porodu.

Nutno říci, že takto zúženě nelze krizové opatření vlády vykládat. Pokud žena přijede s partnerem do porodnice se začínajícím porodem (a je jedno, jak silné má kontrakce), jedná se o porod a nelze nijak bez dalšího omezovat přítomnost otce dítěte u porodu až na tzv. závěrečnou fázi.

Proto pokud se do této situace dostanete a otci dítěte bude sděleno, ať odejde, že ho zavolají, nedejte se. 

Odkažte se na uvedené krizové opatření, kde je výslovně uvedena výjimka nebo si jej rovnou stáhněte a vemte s sebou. 

Otec dítěte může na oddělení šestinedělí

Může za mnou otec dítěte na oddělení šestinedělí? Nechtějí ho za mnou pustit. 

Klasický případ, který se často děje je ten, že porodnice  vydala "vlastní" zákaz návštěv na konkrétním oddělení, v tomto případě na oddělení šestinedělí a nepouští k matce i dítěti ani otce.

Ženy mi pak píší, že vlastně neví, jak to je v pořádku, když otce na oddělení šestinedělí nechtějí pustit. 

Předně je nutné zdůraznit, že otec dítěte není návštěva, ale jedná se o zákonného zástupce dítěte.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v § 28 odst. 3, písm. e) přímo uvádí, že pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou. 

Jedná se tak o právo nezletilého dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce

V krizovém opatření je také v bodě 1 uvedena výjimka ze zákazu návštěv, a to pro nezletilé pacienty, což bezesporu novorozenec na oddělení šestinedělí je

I přes výše uvedené, tyto informace nejsou nemocnicemi sdělovány a ty tak v rozporu s krizovým nařízením a protiprávně vydávají "svoje" zákazy návštěv.

Rozhodnutí těchto nemocnic je tak v rozporu s krizovým nařízením a v rozporu se zákonem. Nemusíte je tedy dodržet.

Další z variant je ta situace, kdy otce dítěte sice na oddělení šestinedělí pustí, ale s omezením např. jen na 30 minut jednou za 3 dny apod. 

Opět dochází k protiprávnímu omezování práv dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce

Chápu, že v současné době je snaha co nejvíce omezit přítomnost dalších osob v nemocnicích a porodnicích. O omezení se ovšem postarala vláda svým opatřením a nelze tyto zákazy ještě zpřísňovat nad rámec již vydaných opatření. Případně je řešit vždy individuálně a ne plošně zakazovat všem.

Metodické doporučení

Protože docházelo a nadále i dochází ke zbytečným konfliktům mezi rodiči a zdravotníky, vydalo Ministerstvo zdravotnictví metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu. Stáhnout si je můžete zde

metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví

V metodickém doporučení Ministerstva zdravotnictví je výslovně uvedeno, že nezletilý pacient, včetně novorozeného dítěte, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.

Dále je také výslovně uvedeno, že vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod poskytovatele a respektování práv ostatních pacientů.

Znamená to tedy, že pokud v rámci krizového opatření je vydáno nařízení, které omezuje návštěvy ve zdravotnických zařízeních a stanovuje výjimky, není možné, aby si nemocnice tvořily vlastní "rozhodnutí a nařízení", která jsou v rozporu se zákonem i krizovým opatřením.

Nemocnice může upravit podmínky, za kterých se bude "návštěva" realizovat (ochranné pomůcky, měření teploty, vyhrazená místnost, osoba bez příznaků, nesmí narušovat chod oddělení, nesmí být agresivní, opilá apod.), ne že si bude vytvářet vlastní omezující a zakazující pravidla. 

Přítomnost zákonného zástupce u dítěte by mělo naopak zdravotníkům ulehčovat práci. 

zákaz návštěv metodický pokyn

metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví

Jak se i v metodickém doporučení uvádí, nelze paušálně odmítat přítomnost všech zákonných zástupců. Vnitřní předpisy nemocnice tak mohou jen upravovat a usměrňovat předpisy a ne je vyloučit. 

zákaz návštěv metodický pokyn

metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví

Co tedy dělat a jak postupovat?

1. Vytiskněte si krizové opatření Ministerstva zdravotnictví.

2. Vytiskněte si zákon o zdravotních službách. Zejména § 28. 

3.Pročtěte si metodické doporučení ministerstva zdravotnictví.

4.Zjistěte, jak to ve "vaší" vybrané porodnici chodí, jaké nařízení u nich bylo vydáno. Na webových stránkách, na facebooku.

5. Zkuste dopředu oznámit, nejlépe písemně, že nehodláte toto jejich protiprávní rozhodnutí tolerovat a zároveň je tento dopis prostředek k tomu, aby se předešlo budoucímu sporu přímo na místě. Je pravděopdobné, že tímto způsobem předejdete případnému konfliktu.

6. Požádejte, ať je ošetřující personál obeznámen s touto situací.

7. Na místě v případě konfliktu nebo nesouhlasu je důlažité, aby doprovod neodešel. Zůstal s vámi a nenechal vás o samotě. Záleží samozřejmě na vás a na dané situaci. Někdo se prostě hádat nebude a odejde a jiný zase i přes neoprávněný nesouhlas prostě půjde dovnitř za svým dítětem. 

8. Vyberte si jinou respektující porodnici.

9. Jdětě ambulantně domů. O ambulantním porodu i spoustě dalších témat se podrobněji věnuji v kurzu Moje práva v těhotenství. Pokud vás zajímají jen informace o ambulantním porodu a chcete je hned, dozvíte se je v e-booku ambulantní porod

10. Řešte situaci stížností nebo naopak pochvalou. Obojí je potřeba. 

Může se mnou doprovod na ultrazvukové vyšetření? Do ordinace? 

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v § 28 odst. 3, písm. e) bod 3. zakládá právo pacienta při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.

Vládní opatření zakazující návštěvy se vztahuje na poskytovatele zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči. Tedy je platné ve vztahu k hospitalizovaným pacientům.

Výkon ultrazvukového vyšetření se neprovádí v rámci hospitalizace nebo u poskytovatelů poskytující lůžkovou péči. Na ně se tak "zákaz návštěv" nevztahuje a vy tak máte právo vzít s sebou na tato vyšetření i doprovod. 

Nadále ovšem dochází k vydávání podobných prohlášení.

Tento článek vznikl jako reakce na opakující se dotazy a nejasnosti, které mi píšete. Rozhodně nemá za cíl v současné době podporovat bezhlavou zvýšenou návštěvnost v nemocnicích. To určitě ne. Sama také nejsem zastáncem, aby po chodbách nemocnic denně procházely různé skupinky příbuzenstva a kamarádů a navštěvovaly nemocné.

Určitě doporučuji opravdu omezit zbytečné vystavování rizika nákazy sebe i dalších osob. Nicméně v článku upozorňuji na situace, které se týkají osob blízkých a zákonných zástupců dětí

Navíc jsou tyto informace ze stran nemocnic podávány neúplně a pak dochází k absurdním situacím, kdy nemocnice postupují protiprávně, vydávají veřejně na svých stránkách chybná prohlášení o zákazech nebo raději pomlčí o výjimkách a ve zprávách se dočtete, že otcové na oddělení šestinedělí nemůžou, ale že maminky jsou spokojenější.

Věřím, že tento článek přispěje lepší připravenosti a informovanosti všech, kterých se toto téma dotýká a už nadále nebude bezdůvodně zamezován kontakt osob blízkých a zákonných zástupců, zejména u dětí.  Informujte se.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.